Tarieven 2022

Psychologische begeleiding kinderen -Telefonisch consult  – Verslaglegging procesplan – Online sessies € 120,99 per uur

Psychologische begeleiding volwassenen – Individuele sessies en oudergesprekken – 
Telefonisch consult en Online sessies

Innerlijke Reis sessies volwassenen

€ 120,99 per uur

 

€ 120,99 per uur

Trainingen:
Kinder en jongeren trainingen “De Innerlijke Reis” € 135,- 
Kinder en jongeren trainingen “Hoogsenstiviteit” € 135,- 
Kinderkampen Texel en Veluwe € 195,-
Essentietraining Volwassenen- Dit is een tweedaags weekend (za en zo)
Innerlijke Reis methode Volwassenen
Dit is een tweedaags weekend (za en zo)
€ 245,-
€ 245,-
Volwassenentraining: “De Innerlijke Reis methode met Kinderen” Dit is een tweedaagse training € 245,-

 

Betaling
Voor de Gemeente Texel is voor 2022 een contract afgesloten mbt Jeugdzorg. Wanneer u op Texel woont en uw kind wilt aanmelden voor therapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een indicatie voor basis- ggz van de gemeente. Uw gezin kan dan binnen het budget van jeugdzorg bij ons begeleiding ontvangen. (mits er plaats is in de praktijk)

Voor gezinnen die geen aanspraak op jeugdzorgbudget van gemeente Texel kunnen maken (bijvoorbeeld omdat u niet of Texel woont) of willen maken, geldt dat u de zorg zelf moet betalen, hiervoor zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:
Alle tarieven zijn inclusief BTW. Na elke sessie (psychologische begeleiding kinderen en volwassenen) wordt bij voorkeur contant afgerekend. Na de sessie zal een factuur worden verstrekt.
Voor de verschillende Kinderworkshops wordt het bedrag voorafgaande aan de workshop betaald. Bij late aanmelding kan contant bij aanvang van de dag betaald worden. Hetzelfde geldt voor de volwassenenworkshop.

Wanneer een gemaakte afspraak voor een sessie niet minimaal 48 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening brengen.

Vergoeding
Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de creatieve therapie sessies van Yvonne in aanvullende pakket onder vermelding van lidmaatschap van de beroepsvereniging waarbij zij is aangesloten. Dit is de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.  De AGB code van de praktijk is: 9052797, Yvonne is ingeschreven bij het RBCZ A-register als Registertherapeut BCZ 809767R. *

Neem voor alle zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar of kijk uw polis na.
De volwassenen workshops worden niet door zorgverzekeraars vergoed.
*Aan het bovenstaande kunnen geen rechten ontleend worden.

Algemene voorwaarden
Op alle tarieven en betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.
Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
Artikel 2. De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van € 120.99 per consult psychologische begeleiding.  De cliënt betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail of per post verstuurd. Betaling geschiedt contant of overschrijving per bank onder vermelding van het factuurnummer.
Artikel 3. Een consult duurt 60 minuten, waarbij de sessie 45 minuten duurt en er 15 minuten tijd is gereserveerd voor verslaglegging en dossiervorming.
Artikel 4. Een consult kan afgezegd worden, mits dit minimaal 48 uur vóór het tijdstip van de begeleiding kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 48 uur is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in  rekening te brengen.
Artikel 5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.  Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- in  rekening gebracht aan de cliënt.
Artikel 6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
Artikel 8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet – verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.