Beroepscode Kindercoach en eindtermen opleiding

Kindercoaching levert een wezenlijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van kinderen, zodat zij kennis hebben van hun eigen potentieel.
Vanuit dit bewustzijn kunnen kinderen zich positief ontwikkelen en zijn ze opgewassen tegen de levenslessen die op hun pad komen.

Om het beroep op professionele wijze uit te oefenen onderschrijft de kindercoach de onderstaande beroepscode:

De kindercoach benadert en behandelt ieder kind en de ouders als gelijkwaardig, discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.

De kindercoach erkent het recht van iedere ouder en ieder kind om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en de eigen levensloop te bepalen.

De kindercoach laat kind en ouders de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.

De kindercoach komt op voor de belangen van het kind, maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin van het woord, en werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij, of andere zaken die respect verdienen.

De kindercoach houdt rekening met en heeft respect voor het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van het kind en van de ouders.

De kindercoach erkent dat hij/ zij bijzondere verantwoordelijkheid draagt inzake het opkomen voor de rechten en menselijke waardigheid van het kind die zich in en kwetsbare of afhankelijke positie bevindt zonder voor zichzelf op te kunnen komen.

De kindercoach betrekt beide ouders bij de hulpverlening aan hun kind en legt verantwoordelijkheid aan hen af. Wanneer één van beide ouders of voogd geen toestemming verleent aan de kindercoach om het kind te begeleiden zal de kindercoach geen traject aangaan met het kind.

De kindercoach is transparant in de werkwijze.

De kindercoach geeft geen medisch advies en/of schrijft geen medicatie voor als kindercoach.

De kindercoach voert gezien de privacywet uitsluitend overleg met derden na uitdrukkelijk toestemming van het kind en de ouder(s),

De kindercoach gaat niet alleen respectvol om met mensen – in het bijzonder met het kind – maar ook met de opvoeding, bezittingen en de leefomgeving van het kind.

Een coach moet niet alleen in staat zijn om in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met ouders en kind, maar moet deze vertrouwensrelatie ook in stand houden. Dat lukt alleen zolang de ouders en het kind weten en aanvoelen dat de kindercoach integer is.

De kindercoach weet dat de eigen integriteit belangrijk voor alle kindercoaches in de beroepsgroep samen, daar de maatschappelijke uitstraling van één oneerlijke, onoprechte of onrechtvaardige coach alle anderen kan schaden.

De kindercoach laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan

De kindercoach gaat vertrouwelijk om met alle informatie over het kind en de ouders die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart ouders en kinderen van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van persoonlijke gegevens en informatie.

De kindercoach maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waardoor het kind en de ouders afhankelijk worden van de kindercoach.

De kindercoach onderkent de macht die inherent is aan de positie en beseft dat hij zowel bewust als onbewust als rolmodel en professional grote invloed uit kan oefenen op het kind en de ouders en eventueel ook op derden, zoals bijvoorbeeld de school waar het kind onderwijs krijgt. Daarom is de kindercoach bedachtzaam in handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.

De kindercoach kent zowel de beperkingen van het beroep als de grenzen van de persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat geen van beide overschreden worden.

De kindercoach is zich bewust van de persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van het beroep kindercoach.

De kindercoach aanvaardt waar nodig samenwerking met andere kindercoaches en professionals.

De kindercoach houdt altijd de ontwikkeling en het belang van het kind en de ouders in gedachten, en zal niets ondernemen dat een onevenwichtige of disharmonische ontwikkeling ten gevolge kan hebben.

De kindercoach maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met het kind.

De kindercoach neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.

De kindercoach heeft een aansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schade waar de kindercoach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn.

De kindercoach handelt speels en denkt vanuit het perspectief en belevingswereld van het kind.

De kindercoach gebruikt taal en beelden die kinderen en de ouders begrijpen.

De kindercoach werkt samen met de ouders vanuit de overtuiging dat zij hun kind het beste kunnen steunen en hier de verantwoordelijkheid voor nemen of hebben.

De kindercoach is zich bewust van individuele verschillen en stemt af op de individuele behoeften van het kind/gezin.

(bron: Stichting Adiona en de Kindercoachinggilde – aansluiting is mogelijk na het ontvangen van het diploma Paradisekidscoach®)