Algemene voorwaarden Kindercoach opleiding

centrumCriteria van afstuderen:

 • Alle lesdagen geheel volgen.
 • Voldoende inzicht in de thema’s die in de opleiding zijn behandeld.
 • Voldoende deelname aan het groepsproces.
 • Het voldoende uitvoeren en aangaan van opdrachten tijdens de opleidingsdagen.
 • Het uitvoeren van de reflectie verslagen en deze met een voldoende afsluiten.
 • Een voldoende en correct uitgevoerd eindwerkstuk.
 • Drie (3) als voldoende beoordeelde boekverslagen van zelfgekozen boeken uit de boekenlijst.
 • Voldoende professionele stevigheid en draagkracht om het geleerde adequaat toe te passen.
 • Alle financiële verplichtingen zijn voldaan.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de onderwijs en trainingsactiviteiten van:
Paradisekids, in het kader van de Opleiding Kindercoach, (hierna als “de opleiding” beschreven).
De opleiding is ontwikkeld door Yvonne Weeseman van Paradisekids (hierna als “Oprichtster” beschreven).
Daarnaast wordt de opleiding ook verzorgd en gecoördineerd door Maarten van Steenis.
Opleidingslocatie is: centrum Sukha Texel.

Aanmelding

 1. Iedere toekomstige student krijgt een toelatingsgesprek als start van de toelatingsprocedure, waarbij aandacht gegeven wordt aan de persoonlijke ontwikkeling en motivatie, tevens worden eventuele verwachtingen die men heeft aangaande de opleiding besproken. De inhoud van de opleiding wordt door middel van de opleidingsfolder aangereikt.
  Binnen een week ontvangt de toekomstige student de uitslag van het toelatingsgesprek, en daarbij of de toekomstige student toegelaten wordt tot de opleiding.
 2. Aanmelding geschiedt door toezending per post van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. Hiermee verplicht de student zich tevens tot het voldoen van de inschrijvingsaanbetaling
 3. De inschrijving vindt plaats voor de gehele opleidingsperiode.
 4. De student ontvangt een schriftelijke bevestiging van de inschrijving waarmee de overeenkomst in werking treed. Daarnaast ontvangt de student een factuur voor de opleidingskosten, en eventueel een verklaring gespreid betalen.
 5. Plaatsing geschiedt nadat de inschrijvingsaanbetaling is voldaan.
 6. Na ontvangst van ten minste de eerste betalingstermijn van het lesgeld heeft student toegang tot de (eerste) opleidingslesdagen.

Opleidingskosten

De betaling van de opleidingskosten, conform de onderstaande bedragen en binnen de daartoe gestelde termijnen, kan op de volgende wijze:
1.Of betaling ineens van het cursusgeld ad € 2050,- 
2.Of betaling van in drie termijnen. Bij betaling in drie termijnen zijn de opleidingskosten €2150, Een aanbetaling geschied bij aanmelding en vervolgens het resterende cursusgeld in twee termijnen. De termijnen vervallen op 1 maart 2022, juli 2022 en 1 sept 2022.
3.1 Bij niet volledige betaling van de opleidingskosten vervalt een eventueel recht van de student op het diploma totdat alle kosten zijn voldaan.
3.2 Bij een betalingsachterstand kan, na aanmaning, de Oprichtster er toe overgaan verdere deelname te weigeren, totdat de betalingsachterstand geheel is voldaan.
3.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de Oprichtster gerechtigd zonder aanmaning en/of ingebrekestelling betaling te vorderen. Vanaf 30 dagen nadat de gelden zijn verschuldigd, dient de wettelijke rente te worden vergoed.
3.4 Alle eventuele kosten verband houdende met hierboven genoemde punten 3.1, 3.2, 3.3, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de student.
4. Mocht er te veel betaald zijn dan zal Paradisekids het teveel betaalde retour storten binnen vier weken nadat dit aan het licht gekomen is.
5. Voor instellingen of organisaties die deze opleiding voor hun medewerker, klant of cliënt inkopen gelden dezelfde algemene voorwaarden zoals hier omschreven, met dien verstande dat deze instelling of organisatie volledig verantwoordelijk is voor de betaling van alle opleidingskosten.

Voorafgaand aan de opleiding:

 1. Wanneer de kandidaat voldoet aan de toelatingscriteria en bereid is op HBO niveau te leren, volgt een toelatingsgesprek. Hierin zal in elk geval één van de docenten vragen stellen over persoonlijke en opleidingsachtergrond, en kan de kandidaat-student zelf vragen stellen over de opleiding.
  De kandidaat neemt naar het intakegesprek een MBO diploma (of hoger) op hulpverlenend vlak mee, of een MBO diploma (of hoger) op niet hulpverlenend vlak inclusief certificaten waaruit blijkt dat de kandidaat voldoende ervaring heeft genoten in hulpverlenend professioneel contact.
 2. Vrijstellingen voor onderdelen van de opleiding zijn niet mogelijk.

De opleiding

De student ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de training een deelnemerspakket met daarin: routebeschrijving, plaats en data, deelnemerslijst, inhoudsopgave werkboek, en voor zover nog niet eerder toegezonden de factuur en eventueel een verklaring gespreid betalen.

  1. De docenten stellen algemene regels en huisregels vast die binnen de opleiding in acht genomen dienen te worden, deze worden op de eerste lesdag aangereikt.
  2. Op de eerste lesdag ontvangt de student een map waarin de verstrekte lesstof van de desbetreffende les en eigen werk gebundeld kunnen worden. De verstrekte lesstof bestaat uit een programmaoverzicht van de betreffende lesdag, een weergave van de lesinhoud en een overzicht van opdrachten die thuis uitgevoerd kunnen worden.
  3. De reflectieverslagen na blok 2 en 4 worden gemaild naar beide docenten.
  4. De student ontvangt feedback op de gemaakte reflectieverslagen.
  5. Eventuele vragen van de student omtrent het onderwijs zullen meestal binnen een week worden beantwoordt, en uiterlijk binnen drie weken door de docenten worden afgehandeld.

Herkansing

Wanneer een student niet voldoet aan de criteria voor certificering dan zullen de docenten dit aan het einde van de opleiding meedelen. De docenten zullen samen met de student bespreken wat eventuele mogelijkheden zijn tot herkansing. Afhankelijk van wat er nog ontbreekt zal een plan van aanpak worden opgesteld en wordt een termijn vastgesteld waarbinnen de student de ontbrekende onderdelen kan herkansen. De beoordeling van de herkansing is op kosten van de student ad. € 150,-
In het geval dat een herkansing geen perspectief biedt zal dit medegedeeld worden. De student kan tegen dit besluit een klacht indienen.

Annuleren van een inschrijving

 1. Het annuleren van een inschrijving of het beëindigen van de opleiding door de student na inschrijving, dient per aangetekend schrijven gemeld te worden aan de Oprichtster.
 2. Tot zes weken voor aanvang van het studiejaar, kan de inschrijving geannuleerd worden en is men de studiekosten niet verschuldigd. Wel is men de Oprichtster € 150,00 verschuldigd ter vergoeding van het (eventuele) intakegesprek en administratiekosten.
 3. Bij annulering van het studiejaar tot twee weken voor de aanvang van de opleiding is de student de helft van het opleidingsbedrag plus inschrijfkosten ad € 150,00 verschuldigd, dit bedrag zal dan ook niet worden geretourneerd. Indien reeds meer betaald is dan zal het teveel betaalde aan de student worden terugbetaald.

Tussentijds stoppen

 1. Het door overmacht (door bijv. een ongeval of langdurige ziekte) tussentijds stoppen met de opleiding is mogelijk in de vorm van studie-uitstel en dient schriftelijk gemeld te worden bij de Oprichtster. De opleidingskosten verschuldigd aan de Oprichtster, worden gereserveerd voor instroom op dezelfde of op een andere onderwijsactiviteit binnen Paradisekids op een later moment, dat echter niet langer dan 1 jaar na stopzetting kan aanvangen.
 2. Het opleidingsgeld wordt niet gerestitueerd, eventuele nog niet afgeloste betalingstermijnen dienen conform de betalingsregeling afgelost te worden.
 3. In alle andere gevallen m.b.t. het annuleren van een inschrijving of het beëindigen van de opleiding is de student in ieder geval altijd het volgende verschuldigd:
  -Het gehele totaalbedrag van de opleiding.
 4. De Oprichtster van de opleiding is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmelding, of bij afmeldingen, de trainingsdata vooruit te schuiven en/of aan te passen. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in overleg met de betreffende opleidingsgroep terwijl het eindbesluit hierover uiteindelijk bij de Oprichtster ligt. De Oprichtster dient dit aan alle studenten zo vroeg mogelijk kenbaar te maken.
 5. De Oprichtster behoudt zich het recht voor de groepssamenstelling zo nodig te wijzigen.
 6. De Oprichtster behoudt zich het recht voor de geplande activiteiten te splitsen qua grootte en inhoud en te verschuiven naar andere dagen en dagdelen als de groepsprocessen dit nodig hebben.
 7. Bij eventuele onvoldoende belangstelling voor de studieactiviteit, behoudt de Oprichtster zich het recht voor de start van de lesdagen te verplaatsen naar een beter geschikte datum. Schriftelijk aangemelde belangstellenden worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de besluiten hieromtrent.
 8. Bij tussentijds stoppen vervalt het recht op de rest van de lesstof die in de daaropvolgende blokken schriftelijk wordt verstrekt.

Extra coaching

 1. Tijdens de gehele opleidingsperiode bestaat er de mogelijkheid voor de studenten tot het volgen van extra coaching sessies bij Paradisekids. De kosten hiervoor zijn € 105,- per uur.
 2. De Oprichtster kan advies uitbrengen over de noodzaak tot het volgen van extra coaching.
 3. De extra coaching mag ook extern plaatsvinden.

Geheimhouding

Alle informatie die door of over de student(en)/cliënten verstrekt wordt vooraf/tijdens de opleiding, waarvan de aard mogelijk gevoelig en vertrouwelijk is, wordt door de studenten, docenten en Oprichtster, als zodanig behandeld en niet gedeeld met derden.

Copyright

  1. Al het lesmateriaal is uitsluitend bestemd voor eigen studie. De student is niet gerechtigd kopieën te maken van het ter beschikking gestelde lesmateriaal en/ of aan derden het lesmateriaal te verkopen of ter beschikking te stellen. Het aan de Oprichtster toekomend auteursrecht van het lesmateriaal blijft bij de Oprichtster.
  2. Zowel copyright als eigendomsrecht op alle cursusmaterialen en op de inhoud van de lesdagen, berust en blijft bij Oprichtster.
  3. De Oprichtster kan het door de student in het kader van de opleiding geproduceerde materiaal (bijvoorbeeld teksten en demo’s) inzetten ten behoeve van de opleiding, na goedkeuring van de betreffende student.

Schorsing

  1. De Oprichtster is te allen tijde gerechtigd om reden van ongestoorde voortgang van de opleiding of voor de student zelf- te besluiten dat de student de opleiding niet langer kan blijven volgen. Dit kan echter niet eerder nadat deze redenen in de vorm van een officiële waarschuwing aan de student door de Oprichtster zijn voorgelegd en toegelicht, zodat de student in de gelegenheid wordt gesteld om de adviezen van de Oprichtster op te volgen.
  2. Er bestaat in geval van schorsing geen opzeg termijn, de schorsing gaat per direct in.
  3. In geval van schorsing is ten aanzien van het studiegeld het gestelde onder punt 3. van “Tussentijds stoppen” van toepassing.
  4. Indien nodig zal een speciaal aangestelde geschillencommissie uitspraak over de schorsing doen.
  5. De Oprichtster is gerechtigd stappen te ondernemen als een student na schorsing de Oprichtster en/of medestudenten benadeeld.

Aansprakelijkheid

 1. De Oprichtster, trainers en coaches, zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen en of zaken waarvan zij zich bedienen, nog aansprakelijk voor schade bij een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de inschrijving, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet.
 2. Studenten zijn zowel in de oefenperiode als aspirant Kindercoach en als gediplomeerd Kindercoach hoofdelijk verantwoordelijk.
 3. De Oprichtster is nimmer aansprakelijk voor de door de student geleden schade en (extra) kosten als het gevolg van het volgen van de studie of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak hiervan.

Klachtenregeling

 1. De student kan zich met eventuele klachten over de uitvoering van de opleiding of training direct wenden tot de Oprichtster en vervolgens deze klachten schriftelijk kenbaar maken. In het geval dat overleg tussen oprichtster en student binnen twee maanden niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan student zich wenden tot de klachtencommissie van de NFG.
 2. Een ingediende klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
 3. De uitspraak/het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor de oprichtster en de student, tenzij oprichtster of student het geschil voorlegt aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Afwijkende regelingen

 1. Afwijking van deze studievoorwaarden is uitsluitend geldig indien met de Oprichtster schriftelijk overeengekomen.
 2. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de van de Oprichtster afkomstige formulieren enz. voor zover deze afwijkend zijn van de rechten en plichten zoals weergegeven in deze studievoorwaarden.
 3. In alle gevallen waar dit reglement niet, of niet duidelijk in voorziet wordt door de Oprichtster besloten, of kan, in geval van een geschil, namens de geschillencommissie van de Oprichtster een beslissing genomen worden.
 4. Op andere voorwaarden dan dit reglement bepaald, kan geen beroep gedaan worden, tenzij deze door of namens de Oprichtster, klachtencommissie of bevoegde Nederlandse rechter zijn bekrachtigd.

Omdat de opleiding tot Kindercoach zich nadrukkelijk richt op het opleiden in individueel werken met cliënten, geeft het volgen van de opleiding, of de certificering of de licentie geen toestemming om anderen te trainen in enig onderdeel van de opleiding. Training, scholing of opleiding in hierboven genoemde is voorbehouden aan door Oprichtster aangewezen opleiders.